Linux E X P R E S

Facebook

Efektivní testování softwaru – Klíčové otázky pro efektivitu testovacího procesu

Efektivní testování softwaru

Táto kniha sa v trinástich kapitolách snaží predostrieť čitateľovi ako testovanie zapadá do životného cyklu vývoja softvéru, poukázať na jeho význam, popísať jednotlivé procesy, nastoliť otázky a dať na ne aj odpovede. 


Predstavenie knihy

Autorom tejto knihy je kolektív autorov, ktorý do tejto knihy pretavil svoje praktické skúsenosti z rôznych projektov. Ako už bolo spomínané, kniha obsahuje 13 kapitol a jednotlivé kapitoly nepresahujú rozsah 20 strán.

Autori sa snažili jednotlivé kapitoly koncipovať tak aby boli na sebe, čo najmenej závislé, čo by malo umožniť vo veľkej miere knihu čítať formou príručky. Problematika testovania je veľmi široká a tak táto kniha obsahuje len vybrané témy. Tie zďaleka nemajú šancu pokryť všetky sféry praxe.

Dovolím si tu citát z úvodu knihy, ktorý dosť výstižne popisuje knihu: „Kniha poskytuje průřez oblastí, které jsou podle našeho názoru na současných testovacích projektech problematické, nebo predstavují rezervu z hlediska efektivity testování.“

Podotknem jednu vec, a to, že kniha sa len okrajovo zaoberá agilným testovaním.

Postrehy a dojmy po prečítaní knihy

Prvé dve kapitoly (Businessová hodnota testování, Role testování ve firmě a v projektu) sú veľmi dobrým úvodom a základom pre danú problematiku.

Tieto dve kapitoly odporúčam prečítať každému, kto sa akokoľvek dotýka(bude sa dotýkať) vývoja softvéru, tak na strane dodávateľa ako aj na strane zadávateľa (tým myslím od programátora až po najvyšší manažment a to na oboch stranách). Dajú všetkým zainteresovaným dobrý pohľad nielen na danú problematiku ale hlavne ako to zapadá do celého cyklu vývoja a ako môže napomôcť výslednej kvalite celého projektu z pohľadu oboch strán.

V praxi sa často stretávam, že na oboch stranách tábora sú v tomto smere dosť veľké rezervy (presnejšie by bolo medzery), čo máva dosť veľký vplyv na výslednú kvalitu a aj na samotný priebeh projektu.

Ďalšie kapitoly sú už o jednotlivých témach a sú chronologicky zoradené (od plánu stratégie testovania v tretej kapitole až po outsourcing testovania v trinástej kapitole).

Týchto jedenásť kapitol je ale už určených pre ľudí, ktorý sa v tejto problematike trochu orientujú alebo majú záujem preniknúť do nej hlbšie a sú ochotný obetovať čas a prehrýzť sa tým. Pre laika alebo začiatočníka obsahujú niektoré kapitoly dosť náročné témy kde sa môžu strácať a v konečnom dôsledku ich to môže odradiť od tejto problematiky.

Pri ich čítaní je potrebné mať na pamäti, že informácie v nich nie sú univerzálnymi schémami, ktoré viem ihneď aplikovať ale len akýmisi rámcami. Pre lepšie pochopenie sú niektoré veci vysvetľované buď určitým príkladom alebo formou otázok a odpovedí. Informácie v nich je potrebné vedieť transformovať pre konkrétny projekt. Autori na to aj viackrát v knihe upozorňujú.

Jednotlivé kapitoly začínajú úvodným priblížením o čom bude daná kapitola, ďalej teoretickou časťou s popisom použitej terminológie. Následne sa podrobnejšie preberá nastolená problematika a kapitola končí jej zhrnutím. V niektorých kapitolách je tej teórie viacej ale bez toho sa v niektorých ohľadoch nedá zaobísť a je potrebné sa ňou prehrýzť.

Na takýto typ kapitoly nadväzuje ďalšia kapitola, kde sa tieto informácie ďalej využívajú a rozvíjajú do praktickejšej roviny. Osobne by som prijal keby niektoré veci boli viacej rozpísané a neostávali v až tak teoretickej rovine.

V knihe cítiť orientáciu na veľké projekty, čo nieje na škodu, len to zvyšuje požiadavky na človeka, ktorého sférou záujmu sú menšie projekty.

V knihe sa nachádza pár chybičiek (napríklad zlé číslo tabuľky v texte – namiesto 3.2 použité 3.1) a nad pár vecami som sa pozastavil. V prvej kapitole mi napríklad vadilo používanie slova sponzor namiesto zadávateľ. V tretej kapitole je použitá rôzna terminológia spôsobená prelínaním sa viacerých metodík, čo sťažovalo čítanie a porozumeniu celej kapitoly(autori na to upozorňujú).

Záver

Myslím si, že táto kniha je dobrým základom pre danú problematiku a splňuje to, čo sľubuje na obale knihy. Osobne by som prijal jej väčšiu hĺbku alebo ďalšiu knihu, ktorá by v jednotlivých témach išla do väčšej hĺbky. Človek pri jej čítaní a hlavne pri následnej snahe využiť poznatky v praxi, musí mať schopnosť vedieť ich správne aplikovať na svoj konkrétny projekt/situáciu, čo ako som už spomínal kladie určité nároky na čitateľa.

Autor: Miroslav Bureš, Miroslav Renda, Michal Doležel a kolektiv
Název: Efektivní testování softwaru – Klíčové otázky pro efektivitu testovacího procesu
Nakladatelství: GRADA Publishing a.s.
Rok vydání: 2016
Počet stran: 232
Formát: 167×240 mm
EAN: 9788024755946

Diskuze (0) Nahoru